Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

van Alphatrad Netherlands, vertegenwoordigingskantoor van

Alphatrad Germany GmbH

Lebacher Strasse 4, D - 66113 Saarbrücken

 

6 december 2022

 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR ondernemers en consumenten

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In het kader van deze Algemene Voorwaarden (AV) worden de volgende definities gebruikt:

ALPHATRAD Germany GMBH: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH) naar Duits recht, in het handelsregister van Saarbrücken ingeschreven onder nummer HRB 14761, met maatschappelijke zetel te 66113 Saarbrücken, Lebacher Straße 4 (e-mail: info@alphatrad.de, telefoon: +49 (0)800 1014363).

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie ALPHATRAD GERMANY een overeenkomst sluit, die de levering van vertalingen, tolkdiensten, tolkwerk via telefoon of videocall, dubbing, ondertiteling, revisie, lokalisatie en de transcriptie van audiobestanden als voorwerp heeft.

Particulier: elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling stelt voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegekend aan zijn commerciële noch zelfstandige professionele activiteiten.

Bedrijf elke natuurlijke of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtsbevoegdheid, die bij het stellen van een rechtshandeling handelt in het kader van commerciële of zelfstandige professionele activiteiten.

Service(s)/Dienst(en): vertalingen, tolkdiensten, tolkwerk via telefoon of videocall, dubbing (voice-off en voice-over), ondertiteling, revisie, lokalisatie en transcriptie van audiobestanden die ALPHATRAD GERMANY aan de Klant aanbiedt in het kader van een offerte of een overeenkomst gesloten tussen ALPHATRAD GERMANY en de Klant.  

Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen ALPHATRAD GERMANY en de Klant waarmee de levering van vertalingen, tolkdiensten, tolkwerk via telefoon of videocall, dubbing, ondertiteling, revisie, lokalisatie en transcriptie van audiobestanden door ALPHATRAD GERMANY, tegen een door de Klant te betalen prijs wordt overeengekomen.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

Deze AV vormen naast de offerte, de kostenraming, de bestelling, de opdrachtbevestiging de enige basis van de contractuele relatie tussen de partijen. Bedrijven kunnen ze op elk moment op de website van ALPHATRAD GERMANY raadplegen: https://www.alphatrad.de. Particulieren krijgen ze samen met de offerte toegestuurd.

Met deze AV worden de voorwaarden vastgelegd, volgens dewelke ALPHATRAD GERMANY aan de Klant op verzoek via de website https://www.alphatrad.de, via e-mail of op basis van een papieren drager, die direct naar ALPHATRAD GERMANY wordt verzonden, vertalingen, tolkdiensten, tolkwerk via telefoon of videocall, dubbing, ondertiteling, revisie, lokalisatie en de transcriptie van audiobestanden levert.

Afwijkende, tegengestelde of aanvullende algemene voorwaarden van de Klant worden, ook al spreken wij ze niet uitdrukkelijk tegen, enkel onderdeel van de Overeenkomst wanneer wij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee instemmen. Tegenbevestigingen van de Klant met afwijkende aankoopvoorwaarden worden reeds hierbij afgewezen.

In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze AV, blijven de overige bepalingen wel van toepassing. Verder verwijzen wij ernaar dat deze AV later evt. kunnen worden gewijzigd. In dat geval zal ALPHATRAD GERMANY de Klant schriftelijk minstens één maand voor de inwerkingtreding van de wijziging informeren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de Klant de aangebrachte wijziging stilzwijgend aanvaardt, tenzij hij binnen een termijn van twee weken na ontvangst schriftelijk bezwaar aantekent.

 

ARTIKEL 3: BESTELLINGEN EN SLUITEN VAN OVEREENKOMST 

De door ALPHATRAD GERMANY voorgelegde offerte, onafhankelijk van de vorm waarin ze wordt ingediend, is, voor zover ze aan een Bedrijf is gericht, vrijblijvend. Offertes voor Particulieren zijn vanaf de offertedatum 2 weken geldig.

De Klant selecteert zelf de vereiste diensten. Wij herinneren eraan dat alleen de Kant aansprakelijk is voor de selectie en aankoop van zijn diensten. Het is dus de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van zijn bestelling te controleren voor hij deze, in om het even welke vorm, aan ALPHATRAD GERMANY overmaakt.

De Overeenkomst komt pas tot stand na het opstellen van een offerte door ALPHATRAD GERMANY en na de uitdrukkelijke aanvaarding hiervan door de Klant door middel van een bestelling (Bedrijven) of na ontvangst van de betaling door de Klant (Particulieren of, in specifieke gevallen, Bedrijven) bij ALPHATRAD GERMANY als bevestiging van zijn bestelling.

Volgens artikel 6 van deze AV vermeldt de offerte de voor de aangevraagde dienst aangeboden prijs, het te betalen bedrag, de levertermijn en de leveringsmodaliteiten. Als de Klant in zijn bestelling afwijkt van de inhoud van de offerte van ALPHATRAD GERMANY, is er geen overeenkomst tot stand gekomen zodat de Klant op geen enkele manier de uitvoering van de aangeboden diensten door ALPHATRAD GERMANY kan eisen. De in de offerte opgegeven levertermijn is geldig op voorwaarde dat de Klant zijn bestelling plaatst binnen een termijn van 48 uur na ontvangst van de offerte. Als deze termijn niet wordt nagekomen, wordt de levertermijn verlengd met de periode tussen het einde van de berekende 48 uur en de ontvangst van de bestelling. De Klant heeft geen recht op claims op basis van een gewijzigde levertermijn. Betreft de bestelling een specifieke datum, dan komt er op basis van de laattijdige bestelling geen overeenkomst tot stand. Deze wordt dan als een nieuwe aanvraag behandeld.

 

ARTIKEL 4: PRIJSVOORWAARDEN

De in de offerte opgegeven prijzen zijn geldig, die volgens art. 3 van deze AV het voorwerp van deze Overeenkomst zijn geworden, voor zover ALPHATRAD GERMANY deze tot aan de bestelling van de Klant, die een Bedrijf is, niet heeft gewijzigd. Voor Particulieren geldt de prijs in de offerte, voor zover de bestelling binnen de vaste termijn bij ALPHATRAD GERMANY is ontvangen of, wanneer de bestelling na deze termijn is ontvangen, wanneer ALPHATRAD GERMANY de bestelling niet heeft afgewezen.

De prijzen worden opgegeven in euro.

Voor Particulieren geldt de in de offerte opgegeven totaalprijs, inclusief de wettelijke btw en overige prijselementen. Voor Particulieren worden enkel bijkomende vracht-, leverings- of verzendingskosten of overige kosten aangerekend wanneer ze in de offerte werden vermeld. Voor Bedrijven moet bij de in de offerte opgegeven prijzen de wettelijke btw nog worden bijgeteld. ALPHATRAD stelt de factuur op bij levering.

Als de Klant na ontvangst van de bestelling de toegekende opdracht wijzigt, dan heeft ALPHATRAD GERMANY het recht ol de gewijzigde opdracht te aanvaarden of af te wijzen. Bij aanvaarding van de gewijzigde opdracht worden de kosten die hierdoor ontstaan bijkomend aan de Klant aangerekend. Omvat de wijziging een gedeeltelijke annulatie van de oorspronkelijke opdracht, dat heeft ALPHATRAD het recht om voor de gedeeltelijke annulatie de overeengekomen vergoeding te vragen, maar moeten ook de besparingen worden verrekend.

 

ARTIKEL 5: BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Particulieren dienen vooraf te betalen.
 2. Voor Bedrijven geldt:

ALPHATRAD GERMANY heeft het recht om naar eigen goeddunken voorschotten, tussentijdse betalingen of vooruitbetalingen te eisen.

Voor de uitvoering van vertalingen, ondertiteling, revisie en transcriptie moet de Klant het uitgevoerde werk voor de 7e werkdag na levering van het werk aanvaarden. Indien de Klant het werk niet binnen deze termijn aanvaardt en de levering niet binnen deze termijn met opgave van minstens één gebrek weigert, geldt het werk als aanvaard.

Tussentijdse facturen en voorschotfacturen zijn binnen 8 dagen na factuurdatum betaalbaar. Overige facturen zijn betaalbar 2 weken na de factuurdatum, maar niet voor aanvaarding in geval van vertalingen, ondertiteling, revisies en transcriptie.

 1. Bij laattijdige betaling rekenen wij een nalatigheidsrente aan van 9 % boven de basisrentevoet volgens § 247 BGB per jaar, maar minstens 11 % per jaar.

Daarnaast kunnen nog eventuele schadevergoedingen worden aangerekend. Het staat de klant te allen tijde vrij om te bewijzen dat de schade minder bedraagt.

 1. Voor Bedrijven rekenen wij bij een laattijdige betaling ook een vast bedrag van € 40 (§ 288 vijfde lid BGB) aan.
 2. De Klant kan tegenover onze vorderingen een retentierecht uitoefenen of ze verrekenen met niet-betwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen. Deze beperking van het recht tot uitoefening van het retentierecht of tot verrekening geldt alleen voor tegenvorderingen die niet afkomstig zijn uit dezelfde rechtsverhouding. Verder gelden zin 1 en 2 tegenover Particulieren alleen indien op het tijdstip waarop het retentierecht uitgeoefend of de verrekening wordt uitgevoerd, de Particulier geen recht heeft de Overeenkomst in te trekken.
 3. Blijft de Klant in gebreke met een betaling, dan worden alle overige vorderingen, ook die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast wordt de Klant met betrekking tot nog niet uitgevoerde overeenkomsten verplicht vooraf te betalen. Hetzelfde geldt wanneer de economische situatie van de Klant na het sluiten van de Overeenkomst zou verslechteren.

 

ARTIKEL 6: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST, MEDEWERKING VAN DE KLANT

Alle bestellingen worden uitsluitend door ALPHATRAD GERMANY bevestigd en uitgevoerd, ook wanneer de Klant uitdrukkelijk of impliciet te kennen geeft dat de bestelling door een bepaalde persoon bij ALPHATRAD GERMANY wordt aangenomen. Nadat de Overeenkomst is gesloten, voert ALPHATRAD GERMANY de vertaaldiensten uit overeenkomstig de contractueel met de Klant overeengekomen specificaties.

De Klant is verplicht in de vereiste omvang mee te werken aan de uitvoering of levering van de diensten. ALPHATRAD GERMANY zal de Klant informeren over de vereiste medewerking. Als de Klant zijn medewerkingsverplichting ook na een aanmaning niet nakomt, worden de overeengekomen levertermijnen verschoven met een periode die overeenkomt met de door de ontbrekende medewerking veroorzaakte vertraging. Verder heeft ALPHATRAD GERMANY het recht hiervoor een passende schadevergoeding te eisen en/of de Overeenkomst op te zeggen na het verstrijken van een opgegeven passende termijn en na kennisgeving van de opzegging.

ALPHATRAD GERMANY heeft het recht een beroep te doen op derden voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 7: DOOR DE KLANT GEVRAAGDE WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST EN BIJKOMENDE DIENSTEN

Bijkomende afspraken of latere wijzigingen alsook door het personeel van ALPHATRAD GERMANY mondeling opgegeven toegevingen zijn pas bindend na de bevestiging door ALPHATRAD GERMANY via e-mail of per post. De medewerkers van ALPHATRAD GERMANY zijn niet gemachtigd ALPHATRAD GERMANY rechtsgeldig te vertegenwoordigen. ALPHATRAD GERMANY is vrij om wijzigingen aan toegekende opdrachten of aanvullingen en uitbreidingen van toegekende opdrachten te aanvaarden of af te wijzen. Hierbij wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit dat ALPHATRAD GERMANY, afhankelijk van de voortgang van de diensten of in geval van onmogelijkheid om de door de Klant gevraagde wijzigingen na het sluiten van de Overeenkomst na te komen, het recht heeft de door de Klant gevraagde wijzigingen af te wijzen.

Indien ALPHATRAD GERMANY instemt met de door de Klant gevraagde wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen, moet hiervoor een nieuwe offerte worden opgesteld en zal de overeengekomen prijs dienovereenkomstig worden gewijzigd. Als de Klant de wijziging afwijst, wordt er geen overeenstemming bereikt en zal ALPHATRAD GERMANY de wijziging, aanvulling of uitbreiding niet uitvoeren.

 

ARTIKEL 8: BIJZONDERE MODALITEITEN

8.1 Gebruik van vakterminologie

Als de Klant wenst dat er gebruik wordt gemaakt van zijn eigen vakterminologie, dan moet hij een overeenkomstig de volgende regelingen een woordenlijst ter beschikking stellen van ALPHATRAD GERMANY. Zonder een dergelijke woordenlijst kan ALPHATRAD GERMANY in het kader van de levering van de diensten de eventuele gespecialiseerde terminologie uit het vakgebied van de Klant of het interne jargon van de Klant niet garanderen.

Hierbij is de Klant dus verplicht om ALPHATRAD GERMANY minstens acht (8) dagen voor aanvang van de levering van de diensten de voor een efficiënte uitvoering hiervan vereiste documentatie (woordenlijst) te bezorgen. Deze documentatie omvat in het bijzonder de technische woordenlijst en de vakterminologie die gebruikelijk zijn in het door de levering van de diensten getroffenen vakgebied van de Klant.

Indien de Klant verzuimt om minstens 8 dagen voor aanvang van de levering van de diensten een woordenlijst te bezorgen, zal de vertaler en/of tolk de standaardterminologie van het betreffende vakgebied gebruiken.

8.2 Soorten tolkdiensten

Er worden de Klant verschillende soorten tolkdiensten aangeboden:

Gespreks- of consecutieftolken: Het is de taak van de tolk om twee anderstalige gesprekspartners te verbinden. De spreker(s) is (zijn) verplicht om regelmatig een pauze in te lassen om de tolk de tijd te geven de inhoud van het gesprek te vertalen. Deze techniek wordt hoofdzakelijk toegepast tijdens businessmeetings, opleidingen, ondersteunende vergaderingen, en kan ook telefonisch of op afstand plaatsvinden.

Simultaantolken (in een cabine):  De tolk werkt in een geluidsdichte tolkencabine. Er zijn minstens twee tolken aangezien de continue tolktijd per tolk beperkt is tot 20 minuten en de tolken elkaar dus afwisselen.  

De spreker spreekt in een microfoon die met de hoofdtelefoon van de tolk verbonden is en de tolk vertaalt tegelijkertijd in een microfoon. De inhoud van de gesproken tekst wordt in de juiste taal naar de hoofdtelefoons in het auditorium gestuurd.

8.3 Tolken op afstand

Tolkdiensten die telefonisch of in het kader van een videocall kunnen plaatsvinden, worden per uur gefactureerd.

Elk begonnen uur wordt volledig in rekening gebracht.

Voor tolken op afstand moet een afspraak worden gemaakt. De tijd begint te lopen op het afgesproken tijdstip. Afspraken die minstens 48 uur vooraf worden geannuleerd worden echter niet in rekening gebracht, op voorwaarde dat er in de offerte geen andere voorwaarden werden meegedeeld.  

Als de Klant in het kader van de levering van de tolkdiensten vraagt om gesprekken op te nemen, verbindt de Klant zich ertoe de gesprekspartners hierover vooraf te informeren en hun toestemming te vragen. ALPHATRAD GERMANY voert deze opnames alleen uit indien vereist voor transcriptiedoeleinden en na de bevestiging van de Klant te hebben ontvangen dat deze de toestemming van alle gesprekspartners heeft gekregen. ALPHATRAD GERMANY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de toestemming die de gesprekspartners aan de Klant geven. Om te voldoen aan de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens zal ALPHATRAD GERMANY geen opnames doorgeven aan de Klant en opnames onmiddellijk vernietigen na levering van de vertaling aan de Klant. Voor opnames van tolkdiensten kunnen bijkomende kosten worden aangerekend.

Verder wijzen wij de Klant erop dat een tolk niet door de Klant kan worden afgewezen op basis van zijn accent, als hij de voor de levering van de diensten vereiste talen correct beheerst.

Bij telefonisch tolken of tolken in het kader van een videocall die door een externe aanbieder in opdracht van de Klant of zijn gesprekspartner wordt uitgevoerd (Zoom, Microsoft Teams enz.), kan ALPHATRAD GERMANY niet aansprakelijk worden gesteld voor de gebrekkige kwaliteit van de telefoon- of internetverbindingen of van het videocallsysteem. Eventuele onderbrekingen kunnen bijgevolg niet aan ALPHATRAD GERMANY worden geweten.  

8.4 Tolkdiensten ter plaatse

a. Kosten voor de levering van diensten

Uitgezonderd indien iets anders is afgesproken zijn de kosten van het leveren van de diensten voor rekening van de Klant. Deze kosten (vlucht, vluchtduur, trein, taxi, overnachting, maaltijden enz.) worden aan de Klant aangerekend tegen de werkelijk gemaakte kosten.

De Klant moet deze kosten na ontvangst van de factuur onmiddellijk aan ALPHATRAD GERMANY betalen.

b. Werkuren

Als de tolk in het kader van de toegekende opdracht verplicht is om samen met de Klant te eten (bv. lunch en/of avondeten), wordt deze tijd beschouwd als gepresteerde uren. De Klant is verplicht om het aanwezigheidsbewijs van de tolk te ondertekenen indien deze hierom verzoekt.

c. Beschadiging of verlies van de aan de Klant ter beschikking gestelde tolkinstallatie

Als de Klant een tolkinstallatie (cabines, microfoons, hoofdtelefoons enz.) volledig of gedeeltelijk ter beschikking gesteld krijgt, dan geldt voor de periode dat hij deze in zijn bezit heeft het volgende: De Klant moet de installatie correct beschermen tegen schade, vernietiging en/of diefstal en moet voor de periode dat hij de installatie in zijn bezit heeft, toezien op de naleving en handhaving van de beschermingsmaatregelen. Hij moet de installatie voor de periode dat hij ze in zijn bezit heeft op eigen kosten verzekeren tegen schade en diefstal en ALPHATRAD GERMANY op verzoek het verzekeringsbewijs bezorgen. ALPHATRAD GERMANY zal de Klant naar wens het vereiste verzekeringsbedrag meedelen.

Als de installatie volledig of gedeeltelijk wordt beschadigd of gestolen door de klant of bij wet aan hem toerekenbare derden, dan is de Klant, voor zover hij en/of de aan hem toerekenbare derden verantwoordelijk zijn voor de schade of diefstal, jegens ALPHATRAD aansprakelijk voor het vergoeden van de geleden schade. Hetzelfde geldt indien de installatie geheel of gedeeltelijk door andere derden wordt beschadigd of gestolen, omdat de Klant zijn verplichting om de installatie te beschermen of om toe te zien op de handhaving van deze bescherming op een manier waarvoor hij verantwoordelijk was, niet is nagekomen.

In geval van beschadiging en/of vernietiging waarvoor de Klant niet verantwoordelijk is, is deze aansprakelijk jegens ALPHATRAD voor het verzekeringsbedrag. Indien hij verzuimd heeft het risico correct te verzekeren op een manier waarvoor hij verantwoordelijk was, dan is hij aansprakelijk ten bedrage van de dagwaarde van de beschadigde en/of vernietigde installatie.

d. Verlenging van de termijn voor de levering van de diensten of de verlenging ervan op initiatief van de Klant

Indien de leveringstermijn van de diensten wordt verlengd door omstandigheden die zijn toe te schrijven aan de Klant, moet deze de hierdoor veroorzaakte meerkosten betalen.

Deze kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot:

 • het betalen van overuren in het kader van de levering van de Diensten volgens het tarief vermeld in de door de Klant aanvaarde offerte;
 • het betalen van de werkelijk gemaakte transportkosten van de tolk (vliegtuig- of treintickets);
 • het betalen van de werkelijk gemaakte, bijkomende verblijfskosten van de tolk, en zijn vergoeding indien de tolk verplicht is om op de plaats van uitvoering te blijven door de verlenging van de leveringstermijn van de diensten.

e. Klachten

Een Klant heeft niet het recht een tolk te weigeren op basis van zijn buitenlands accent, indien deze de voor de levering van de diensten vereiste talen correct beheerst.

Indien de Klant niet tevreden is over de tolkdiensten van de tolk zonder dat er een gebrek aan de tolkdiensten is vastgesteld, is hij verplicht ALPHATRAD GERMANY binnen 4 uur na aanvang van de levering van de diensten te informeren, en bij een latere herkenbaarheid binnen 4 uur na aanvang van de herkenbaarheid.

Indien de Klant in dat geval de verdere levering van de tolkdiensten door deze tolk afwijst, zal ALPHATRAD GERMANY trachten de tolk afhankelijk van de beschikbaarheid van andere tolken te vervangen. ALPHATRAD GERMANY is in dat geval niet verplicht een vervangtolk aan te stellen. ALPHATRAD GERMANY is in geval van een afwijzing van de tolk door de Klant en in het bijzonder indien er geen vervangtolk kan worden aangesteld, alleen in geval van een gebrekkige selectie van de tolk aansprakelijk jegens de Klant voor het vergoeden van te voorziene schade en bij dekking door een verzekering door ALPHATRAD GERMANY begrensd tot het verzekeringsbedrag. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van opzet, grove nalatigheid, bij schade door overlijden, lichamelijk letsel en ziekte.

Bij gebrekkige tolkdiensten is de aansprakelijkheid beperkt tot het vergoeden van te voorziene schade. Ze is niet begrensd in geval van opzet, grove nalatigheid, bij schade door overlijden, lichamelijk letsel of ziekte.

In afwijking van de bepalingen van artikel 10 moet binnen 5 dagen na levering van de diensten, indien de gebreken duidelijk zichtbaar waren, of anders voor Bedrijven binnen 5 dagen na herkenbaarheid, bezwaar worden aangetekend tegen gebrekkige tolkdiensten. Hierbij moeten de beweerde gebreken worden beschreven.

8.5 Dubbing

Voor dubbing zijn de prijzen in de offerte gebaseerd op de door de Klant verstrekte informatie, namelijk de duur van het oorspronkelijke bestand, het aantal tekens van de tekst, het type stem, de talen en verwerkingen van het audiobestand. De diensten van ALPHATRAD GERMANY kunnen op alle dragers zonder beperking in de tijd en in openbare media zoals aardgebonden radiozenders, het internet of telvisie worden gebruikt, behalve indien anders bepaald in de offerte.

Voor elke bestelling valideert de Klant één stem. Indien deze stem na teruggave van het bestand niet meer voldoet, blijft de vergoeding toch verschuldigd, op voorwaarde dat de stem geen gebreken vertoont. Vraagt de Klant een nieuwe opname zonder dat de opname gebreken vertoonde, dan dient hij deze te vergoeden.  

Vraagt de Klant de integratie van geluidsdragers zoals muziek of iets anders, dan moet hij ervoor zorgen dat hij beschikt over de vereiste rechten van de rechthebbenden zoals auteurs, uitgevers of componisten. De Klant stelt ALPHATRAD GERMANY vrij van claims van derden, behalve indien ALPHATRAD GERMANY op het tijdstip waarop de diensten werden geleverd wist dat er sprake was van een inbreuk op de rechten.

Voor zover ALPHATRAD GERMANY de te integreren werken in overleg met de Klant zelf aankoopt, zullen de voor de controle van inbreuken op rechten of bij het verwerven van rechten ontstane kosten aan de Klant worden aangerekend.

De levering gebeurt hoofdzakelijk via e-mail in de vorm van een MP3- of MP4-bestand, behalve indien anders bepaald in de offerte.

 

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID VAN ALPHATRAD GERMANY - BETWISTINGEN

Bij vertalingen, ondertiteling, revisie en transcriptie moet de Klant binnen 8 dagen na ontvangst, en bij andere diensten binnen 8 dagen na levering, eventuele klachten voor zichtbare gebreken indienen. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend.

Is de Klant een Bedrijf, dan moet hij de ontvangen dienst na levering onmiddellijk controleren op gebreken en eventueel vastgestelde gebreken onmiddellijk melden. Doet hij dat niet, wordt aangenomen dat de diensten in overeenstemming met de overeenkomst werden geleverd. Meldingen moeten schriftelijk worden ingediend.

ALPHATRAD GERMANY verbindt zich ertoe elke klacht binnen een termijn van maximaal 30 dagen te behandelen.

Bij vertalingen, ondertiteling, revisie en transcriptie moet de Klant ALPHATRAD GERMANY de mogelijkheid bieden eventuele gebreken te verhelpen.

ALPHATRAD GERMANY is aansprakelijk voor a) opzettelijk of met grove nalatigheid veroorzaakte schade, b) in geval van bedrog, c) bij door hem aanvaarde garanties of toezeggingen, d) bij lichamelijk letsel, ziekte en overlijden en e) bij claims volgens de wet inzake productaansprakelijkheid (ProdHaftG).

Verder is ALPHATRAD GERMANY aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen door eenvoudige nalatigheid van essentiële contractuele plichten, dus die plichten waarvan de naleving een voorwaarde is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en waarop de Klant regelmatig vertrouwt of mag vertrouwen.

Daarbuiten is ALPHATRAD GERMANY niet aansprakelijk.

Bij tolkdiensten prevaleert artikel 9.4. f).

 

ARTIKEL 10: Gebruiksrechten

De intellectuele eigendomsrechten van ALPHATRAD GERMANY op de in opdracht van de Klant geleverde diensten behoren uitsluitend ALPHATRAD GERMANY toe. ALPHATRAD GERMANY blijft tot aan de volledige betaling van de factuur door de Klant alleen eigenaar van de gebruiksrechten zodat de Klant niet het recht heeft de diensten te gebruiken voor de volledige betaling van de factuur. Na de volledige betaling heeft de klant het recht deze intellectuele eigendomsrechten op de prestaties te gebruiken volgens de in de offerte vermelde voorwaarden: Ofwel is er sprake van vrije gebruiksrechten op alle dragers zonder beperking in de tijd ofwel van beperkte gebruiksrechten.

 

ARTIKEL 11: OVERMACHT

“Overmacht” betekent een gebeurtenis of omstandigheid waardoor een partij verhinderd is een of meerdere van haar contractuele verplichtingen na te komen, indien en voor zover de door de hindernis getroffen partij kan aantonen dat: (a) deze hindernis buiten haar controle valt; (b) de hindernis op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten niet redelijkerwijs te voorzien was en (c) de gevolgen van de hindernis door de getroffen partij niet redelijkerwijs vermeden of overwonnen had kunnen worden.

Totdat het tegendeel bewezen is, wordt bij de volgende gebeurtenissen die een partij betreffen, aangenomen dat ze voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in het voorgaande punt (a) en (b) van deze bepaling: (i) oorlog (al dan niet uitgeroepen), vijandelijkheden, aanvallen, handelingen va buitenlandse vijanden, omvangrijke militaire mobilisatie; (ii) burgeroorlog, oproer, rellen en revolutie, militaire of overige machtsontplooiing, opstand, terrorisme, sabotage of piraterij; (iii) valuta- en handelsbeperkingen, embargo’s, sancties; (iv) rechtmatige of onrechtmatige handelingen door overheden, volgen van wetten of regeringsbesluiten, onteigening, inbeslagname van werken, rekwisitie, nationalisatie; (v) pest, epidemieën, natuurrampen of extreme natuurverschijnselen; (vi) explosie, brand, verstoring van uitrusting,
langere uitval van transportmiddelen, telecommunicatie, informatiesystemen of energie; (vii) algemene arbeidsonrusten zoals boycot, rechtmatige staking en lock-out, stiptheidsacties, bezetting van fabrieken en gebouwen.
Indien ALPHATRAD GERMANY zich met succes op deze bepaling beroept, is het vanaf het ogenblik waarop de hindernis het in de onmogelijkheid brengt om zijn contractuele verplichtingen na te komen, vrijgesteld van elke verplichting tot schadevergoeding of van andere contractuele rechtsmiddelen wegens inbreuken op de Overeenkomst; op voorwaarde dat dit onmiddellijk wordt meegedeeld. Volgt de kennisgeving niet onmiddellijk, dan treedt de vrijstelling pas in werking op het ogenblik dat de Klant de kennisgeving ontvangt. Is het effect van de gemelde hindernis of gebeurtenis van tijdelijke aard, dan gelden de beschreven gevolgen slechts zo lang de gemelde hindernis de uitvoering van de overeenkomst door ALPHATRAD GERMANY verhindert. Als de duur van de gemelde hindernis als gevolg heeft dat de contractanten, in aanzienlijke mate, worden onttrokken aan het enige wat ze krachtens de Overeenkomst terecht mochten verwachten, dan heeft elke partij het recht de overeenkomst op te zeggen met een kennisgeving aan de andere partij binnen een redelijke termijn. Voor zover er niets anders is overeengekomen, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat de Overeenkomst door elke partij kan worden opgezegd wanneer de hindernis langer dan 120 dagen aanhoudt.

 

ARTIKEL 12: GEHEIMHOUDING

ALPHATRAD GERMANY verbindt zich ertoe de aan hem overgedragen documenten en de inhoud van de tijdens de levering van de diensten gevoerde gesprekken geheim te houden. 

ALPHATRAD GERMANY verbindt zich ertoe dezelfde verplichting te verlangen van zijn vertalers, tolken, sprekers of alle andere personen aan wie een opdracht wordt toevertrouwd of die betrokken zijn bij een prestatie.

 

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

ALPHATRAD GERMANY verwerkt en bewaart de persoonsgegevens die door de Klant dankzij gegevenstechnische en fysieke veiligheidsmaatregelen in beveiligde vorm worden doorgegeven. De gegevens worden bewaard in bestanden die alleen toegankelijk zijn voor werknemers van ALPHATRAD GERMANY en de IT-dienstverleners die voor ALPHATRAD GERMANY werken.

De rest wordt geregeld door de Privacyverklaring van ALPHATRAD GERMANY, die kan worden geraadpleegd onder https://www.alphatrad.de/.

De gegevens worden overeenkomstig de rechtsvoorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens opgeslagen in een extern datacenter, das is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie. 

 

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT – TAAL

Deze AV en de daarmee verbonden activiteiten vallen onder het Duitse recht.

Deze AV zijn opgesteld in het Duits.  

Indien deze AV worden vertaald in een of meerdere talen, prevaleert bij geschillen de Duitse versie.

 

II. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR PARTICULIEREN

ARTIKEL 15: Alternatieve geschillenbeslechting volgens de Duitse wet inzake alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken (VSBG)

ALPHATRAD GERMANY is niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een procedure voor een geschillenorgaan.

De EU-Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor het online beslechten van geschillen (het “OS-platform”) tussen ondernemers en consumenten. Het OS-platform is bereikbaar via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

III. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR BEDRIJVEN

ARTIKEL 16: VAKSPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN

De gegevens in de catalogussen, prospecten en prijslijsten van ALPHATRAD GERMANY zijn niet-bindend en kunnen op elk moment worden aangepast.

ALPHATRAD GERMANY heeft dus op elk moment het recht naar eigen goeddunken de vereiste wijzigingen aan te brengen.

ALPHATRAD GERMANY kan zich verder genoopt zien vakspecifieke Algemene Voorwaarden op te stellen, die afwijken van deze Algemene Voorwaarden afhankelijk van het type Klant, dat op basis van objectieve voorwaarden wordt vastgelegd.  

In dat geval gelden de vakspecifieke Algemene Voorwaarden voor alle Klanten die voldoen aan deze criteria.

 

ARTIKEL 17: GESCHILLEN

Voor alle geschillen als gevolg van de met de Klant gesloten Overeenkomst, de uitvoering en afwikkeling ervan zijn alleen de rechtbanken van Saarbrücken bevoegd.

Vraag een gratis prijsofferte aan

en ontvang binnen 24-48 uur een voorstel

 1. Geef aan wat u wenst
 2. Vraag een prijsofferte aan
 3. Bevestig en ontvang uw bestelling